Перелік наукових фахових видань України,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 26.05.2014 № 642

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

 

 

1. Адміністративне право і процес – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2. Альманах міжнародного права –Міжнародний гуманітарний університет

3. Альманах права – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

4. Вісник Академії адвокатури України – ТОВ «Академія адвокатури України»

5. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право» –Академія митної служби України

6. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

7. Вісник Запорізького національного університету – ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

8. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право – Маріупольський державний університет

9. Вісник Національної академії прокуратури України – Національна академія прокуратури України

10. Вісник Університету «Україна» (серія: Право) – ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

11. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» – Національний університет «Одеська юридична академія»

12. Держава та регіони. Серія: Право – Класичний приватний університет

13. Історико-правовий часопис – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

14. Наука і правоохорона – Державний науково-дослідний інститут МВС України

15. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція – Міжнародний гуманітарний університет

16. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ – Національна академія внутрішніх справ

17. Науковий вісник Ужгородського університету (Право) – ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

18. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки») – Херсонський державний університет

19. Наукові записки НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія»

20. Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство» – Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»

21. Південноукраїнський правничий часопис – Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України

22. Право та інновації – Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

23. Прикарпатський юридичний вісник – Національний університет «Одеська юридична академія»

24. Слово Національної школи суддів України – Національна школа суддів України

25. Соціологія права – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»

26. Український часопис міжнародного права – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен»

27. Філософія права і загальна теорія права – Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»

28. Філософські та методологічні проблеми права – Національна академія внутрішніх справ МВС України

29. Фінансове право – Науково-дослідний інститут фінансового права

30. Часопис цивілістики – Національний університет «Одеська юридична академія»

31. Юридична наука. Juridical science – ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

32. Юридичний журнал «Право України» – Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»

 

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6

від 10.11.2010 р. № 1-05/7

від 10.11.2010 р. № 2-05/7

від 22.12.2010 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1-05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1-05/4

від 31.05.2011 р. № 1-05/5

 

1. Адвокат – ВГО «Спілка адвокатів України»,  «Академія адвокатури України», Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу «Адвокат», ТОВ «Прецедент»

2. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

3. Актуальні проблеми держави і права – Національний університет «Одеська юридична академія»

4. Актуальні проблеми міжнародних відносин – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5. Актуальні проблеми політики – Національний університет «Одеська юридична академія», Південноукраїнський центр гендерних проблем

6. Актуальні проблеми права: теорія і практика – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

7. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) – Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України

8. Бюлетень Міністерства юстиції України – Міністерство юстиції України

9. Вибори та демократія – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут виборчого права

10. Вісник Академії адвокатури України – ТОВ «Академія адвокатури України»

11. Вісник Академії правових наук України – Академія правових наук України

12. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

13. Вісник Академії управління МВС – Академія управління Міністерства внутрішніх справ

14. Вісник Вищого адміністративного суду України – Вищий адміністративний суд України

15. Вісник господарського судочинства – Вищий господарський суд України

16. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право – Донецький національний університет МОН України

17. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України

18. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20. Вісник Конституційного Суду України – Конституційний Суд України

21. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України

22. Вісник Львівського університету. Серія: юридична – Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

23. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

24. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія. Економічна теорія та право – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

25. Вісник Одеського національного університету. Правознавство – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

26. Вісник Прокуратури – Генеральна прокуратура України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

27. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ – Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

28. Віче – Верховна Рада України

29. Держава і право – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

30. Державне будівництво та місцеве самоврядування – Національна академія правових наук України

31. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

32. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави – Національна академія Служби безпеки України

33. Інформація і право – Науково-дослідний центр правової інформатики, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

34. Криминалистика и судебная експертиза – Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

35. Криміналістичний вісник – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ

36. Митна справа – Національний університет «Одеська юридична академія», ТОВ «Митна газета»

37. Наука і правоохорона – Державний науково-дослідний інститут МВС України

38. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Право» – Академія муніципального управління

39. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України

40. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) – Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

41. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: право – Національний університет біоресурсів і природокористування України

42. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: правознавство – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

43. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

44. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – Інститут законодавства Верховної Ради України

45. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права – ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»

46. Наукові праці МАУП – Міжрегіональна Академія управління персоналом

47. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» – Національний авіаційний університет МОН України

48. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» – Національний університет «Одеська юридична академія»

49. Науково-інформаційний вісник  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

50. Наше право – ГО «Західно-регіональна асоціація клубів «ЮНЕСКО» , Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО»

51. Питання боротьби зі злочинністю – Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України

52. Підприємництво, господарство і право – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія»

53. Порівняльно-правові дослідження – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет

54. Правничий вісник Університету «Крок» – ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»

55. Правничий часопис Донецького університету – Донецький національний університет МОН України

56. Правова держава – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

57. Правова держава. Щорічник наукових праць – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

58. Правова інформатика – Науково-дослідний центр правової інформатики АПрН України, Інститут законодавства Верховної Ради України

59. Правове регулювання економіки – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

60. Правовий вісник Української академії банківської справи – Українська академія банківської справи Національного банку України

61. Право і Безпека – Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

62. Право і суспільство – Київський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка права В.В. Сташиса», ТОВ «Фонд Юрнауки АПС»

63. Право та державне управління – Класичний приватний університет

64. Право України – Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Вищий господарський суд України, Генеральна Прокуратура України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

65. Приватне право і підприємництво – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України

66. Проблеми законності – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

67. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України

68. Проблеми філософії права – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

69. Публічне право – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ВГО «Майбутнє країни»

70. Судова апеляція – Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

71. Теорія і практика інтелектуальної власності – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України

72. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики – Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

73. Український щорічник міжнародного права – ВГО «Українська асоціація міжнародного права»

74. Університетські наукові записки – Хмельницький університет управління та права МОН України, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України

75. Університетські наукові записки. Часопис  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

76. Центрально український правничий часопис – Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України

77. Часопис Київського університету права – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський університет права НАН України

78. Юридична психологія та педагогіка – Київський національний університет внутрішніх справ МВС України

79. Юридична Україна – Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, Українсько-люксембурзьке спільне підприємство у формі ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»

80. Юридичний вісник – Національний університет «Одеська юридична академія»

81. Юридичний вісник Причорномор’я – Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

82. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – Національна академія внутрішніх справ

83. Юрист України – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківська обласна організація Спілки юристів України,  ТОВ «Юридична міжнародна служба», ТОВ «Український науково-практичний консалтинг»

 

Перелік

електронних наукових фахових видань України,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 18.01.2007 р. № 3-05/1

від 01.07.2010 р. № 2-05/5

від 06.10.2010 р. № 2-05/6

від 26.01.2011 р. № 2-05/1

 

1. Вісник Асоціації кримінального права України – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України»

2. Журнал східноєвропейського права – Університет сучасних знань

3. Науковий часопис Національної академії прокуратури України – Національна академія прокуратури України

4. Порівняльно-аналітичне право – ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

5. Право і громадянське суспільство – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6. Право та інноваційне суспільство – Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

7. Правові системи – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

8. Теорія і практика правознавства – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

9. Форум права – Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

10. Часопис Академії адвокатури України – ТОВ «Академія адвокатури України»

11. Юридичний науковий електронний журнал – ДВНЗ «Запорізький національний університет»

12. Вісник Вищої ради юстиції – Вища рада юстиції, Національний університет «Одеська юридична академія»

13. Європейські студії і право – Національний університет «Одеська юридична академія»

14. Право та управління – Національний університет державної податкової служби України

15. Форум права – Харківський національний університет внутрішніх справ

16. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» – Національний університет «Острозька академія»

Scroll to Top